Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Základná umelecká škola - výtvarný odbor   Októbrova 32, Prešov 080 01   tel.: 051 7712 445                                                                                                                          zusvo32@gmail.com  zusvo@stonline.sk

1960 ... založenie školy

1990 ... osamostatnenie výtvarného odboru

2011 ... škola má 417 žiakov, 6 výtvarných pedagógov, 2 externých vedúcich kurzov

riaditeľ školy ...                  Mgr. Ľubomír GUMAN

zástupca riaditeľa školy ... Mgr. Viktor ŽIDÍK

metodik školy ...                 PaedDr. Ivana PANČÁKOVÁ

predseda Rady školy ...     PaedDr. Monika SEŇOVÁ

podpredseda Rady školy, kronikár, kariérny poradca ... PaedDr. Monika SEŇOVÁ

      ... vyučuje sa v piatich základných stupňoch prípravy (podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu ISCED 1B, ISCED 2B): prípravné štúdium, štúdium I.cyklu (žiaci základných škôl), štúdium II.cyklus (študenti stredných škôl), kurz pre dospelých (aj študenti vysokých škôl) a rozšírené vyučovanie (digitálna fotografia, sochárska príprava-keramika, počítačová grafika, textilná tvorba )

        ... súčasťou vyučovania je aj odborná príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy

        ... metodika a učebné osnovy (Fisher-Čarný) sú schválené Ministerstvom školstva SR a žiaci ZUŠ v.o. sú hodnotení koncoročným vysvedčením, pri absolvovaní I. alebo II.cyklu obdržia absolventské vysvedčenie

 
Vyučovanie prebieha podľa individuálnych rozvrhov v ateliéroch:
 
priestory ZUŠ vo ... Októbrova 32
ateliér Mgr. Ľubomíra Gumana
ateliér Mgr. Viktora Židíka
ateliér PaedDr. Ivany Pančákovej
ateliér Mgr. Juraja Kováčika
ateliér Mgr. Renáty Kmecovej
 
priestory ZUŠ vo ... Čapajevova 5
ateliér PaedDr. Moniky Seňovej
 
 
externí vedúci kurzov...             Jaroslava Jančíková, Bc.Tatiana Gutteková
ekonomické oddelenie ...          Erika Kluknavská, Jarmila Kandrová
nepedagogickí zamestnanci ... František Feník, Katarína Žarnayová, Zuzana Olejárová
TOPlist